Consideracions legals i d'ús

1.- Informació general

En compliment de l’establert a la “Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI-CE)” de 11 de juliol, s’indiquen les dades generals d’aquest web:

La titularitat del web eixos.barcelona (en endavant, Lloc Web) correspon a Guillem Prats i Darder, con NIF: 46.218.734 G i les seves dades de contacte són:

Correu de contacte: info@eixos.barcelona

 

2.- Termes i condicions generals d’ús

L’objecte de les condicions: el Lloc Web

L’objecte d’aquestes Condicions Generals d’Ús (en endavant, Condicions) és regular l’accés i utilització del Lloc Web. Qualsevol que accedeixi al web es considerarà un Usuari.

A afectes de les presents Condicions, s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant estàtiques com dinàmiques, i tots els elements integrats en elles (en endavant Continguts) i tots els serveis o recursos en línia que en el seu cas s’ofereixin als usuaris (en endavant, Serveis).

eixos.barcelona es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment i sense avis previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels seus Continguts i Serveis. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment eixos.barcelona pot interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements o el seu accés.

L’accés al Lloc Web té caràcter lliure i, mentre no es digui el contrari, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació pel seu és, excepte pel que fa a la despesa deguda a la seva connexió a la xarxa de comunicacions per ell contractada.

La utilització d’alguns Continguts o Serveis del Lloc Web podrà fer-se mitjançant una subscripció o registre previ de l’Usuari.

L’Usuari

L’accés, navegació i ús del Lloc Web, així com pels espais d’interacció entre els mateixos Usuaris i entre l’Usuari i eixos.barcelona (com els comentaris) defineixen la condició d’Usuari, pel que s’accepten, des de que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves posteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la importància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegar-les cada cop que visiti el Lloc Web.

Eixos.barcelona proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la responsabilitat de fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estén a:

 • Fer ús de la informació, Continguts, Serveis i dades ofertes per eixos.barcelona que no sigui contrari a les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que d’alguna manera pugi suposar una lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis proporcionats per eixos.barcelona per l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En qualsevol cas, l’Usuari notificarà de manera immediata a eixos.barcelona de qualsevol fet que permeti un ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, tals com, però no tan sols, el robatori, perduda, o l’accés no autoritzar a identificadors i/o contrasenyes, amb l’objectiu d’efectuar la seva immediata cancel·lació.

eixos.barcelona es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la veritat, la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atenen contra la vida, la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a judici seu, no resulten adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, eixos.barcelona no serà responsable de les opinions fetes pels seus Usuaris a través de comentaris o altres eines de participació que hi pugui haver.

El fet d’accedir al Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre eixos.barcelona i l’Usuari.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc Web no es dirigeix a menors d’edat. eixos.barcelona declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. eixos.barcelona no assegura que compleixi les legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el domicili en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, deurà assegurar-se que aquest accés i navegació compleix la legislació local que li és aplicable, no assumint eixos.barcelona cap responsabilitat que es pugui derivar d’aquest fet.

3.- Accés i navegació en el Lloc Web: exclusió de garanties i responsabilitat

eixos.barcelona no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. eixos.barcelona farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest Lloc Web no sigui interromput o que estigui lliure d'error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a través d'aquest lloc web, estigui lliure d'error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l'Usuari. En cap cas eixos.barcelona serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés, navegació i l'ús del Lloc Web, incloent, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus o qualsevol tipus de malware.

eixos.barcelona tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

4.- Política de privacitat i protecció de dades

Segons la normativa vigent i aplicable, eixos.barcelona es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Identitat del responsable del tractament de dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a eixos.barcelona és Guillem Prats Darder, con NIF: 46.218.734 G (en endavant, Responsable del Tractament) i les seves dades de contacte són les ja recollides.

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

El Delegat de Protecció de Dades (DPD o DPO en anglès) és l’encarregat de vigilar el compliment de la normativa de protecció de dades a la que està sotmès eixos.barcelona. L’Usuari pot contactar amb el DPD designat pel Responsable del tractament utilitzant les següents dades de contacte: info@eixos.barcelona.

Registre de Dades de Caràcter Personal

Les dades personals recollides per eixos.barcelona, mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable del tractament, i degudament declarat i inscrit en el Registre General de l'Agència de Protecció de Dades que es pot consultar al lloc web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre eixos.barcelona i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta d'aquest.

Principis aplicables al tractament de dades personals

El tractament de les dades personals de l'Usuari es sotmetrà als següents principis recollits en l'article 5 del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l'Usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractats.
 • Principi d'exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l'Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d'assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de les dades personals

Les categories de dades que es tracten en eixos.barcelona són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l'article 9 del RGPD.

Base legal pel tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. eixos.barcelona es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l'Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L'Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l'ús del lloc web.

En les ocasions en què l'Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se li informarà quan la formalització d'algun d'ells sigui obligatòria pel correcte desenvolupament de l'operació realitzada.

Fins del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionades per eixos.barcelona amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l'objecte social de eixos.barcelona, així com per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar al Contingut ofert a l'Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web.

En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà a l'Usuari sobre els usos que es donarà a la informació recopilada, mitjançant un enllaç a aquesta pàgina.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament o fins que l'Usuari sol·liciti la seva supressió.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l'Usuari no seran compartides amb tercers, excepte d’una manera indirecta, com per exemple per aquells que hi puguin tenir un accés directe e independent del Lloc Web, com ara els proveïdors de hosting,.

Dades personals de menors d'edat

Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per eixos.barcelona. Si es tracta d'un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sol es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

eixos.barcelona es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s'eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

El Lloc Web disposa d'un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l'usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, pel fet que eixos.barcelona no pot garantir la inexpugnabilitat d'internet ni l'absència total de hackers o d'altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l'Usuari sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l'article 4 del RGPD, s'entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, que es compromet a informar de i a garantir per mitjà d'una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L'Usuari té sobre eixos.barcelona i podrà, per tant, exercir davant del Responsable del tractament dels següents drets reconeguts en el RGPD:

Dret d'accés: És el dret de l'Usuari a obtenir confirmació de si eixos.barcelona està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que eixos.barcelona hagi realitzat o realitzi , així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i dels destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.

 • Dret de rectificació: És el dret de l'Usuari al fet que es modifiquin les seves dades personals que siguin inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incomplets.
 • Dret de supressió ( "el dret a l'oblit"): És el dret de l'Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits o tractats; l'Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l'Usuari s'oposi al tractament i no hi hagi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractats il·lícitament; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtinguts producte d'una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d'adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l'interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l'Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L'Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l'exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l'Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l'Usuari s'hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, l'Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d'oposició: És el dret de l'Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de eixos.barcelona.
 • Dret a no ser a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils: És el dret de l'Usuari a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, incloent-hi la elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l'Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació a través del formulari de contacte dirigida al Responsable del tractament amb la referència "RGPD-eixos.barcelona", especificant el seu nom (o nick) i el correu electrònic empleats en les seves comunicacions o opinions.

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de eixos.barcelona, i que per tant no són operats per eixos.barcelona. Els titulars d'aquests llocs web disposarà de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l'autoritat de control

En cas que l'Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s'estan tractant les seves dades personals, té dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular, a l'Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d'Espanya, l'autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

Acceptació i canvis en aquesta política de privacitat

Cal que l'Usuari hagi llegit i estigui d'acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta política de privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L'ús del Lloc web implica l'acceptació de la seva Política de Privacitat.

eixos.barcelona es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d'acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta Política de Privacitat no seran notificats de forma explícita a l'Usuari. Es recomana a l'Usuari consultar aquesta pàgina de manera periòdica per estar al tant dels canvis o actualitzacions.

Aquesta política de privacitat va ser actualitzada el dia 16 de juliol 2019 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

5.- Política de cookies

L'accés a aquest Lloc Web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari -en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar- perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no malmeten el dispositiu de navegació.

La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc Web, les pàgines visionades, el temps que hi ha estat i els llocs visitats just abans i després del mateix. No obstant això, cap cookies permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l'Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada de l'Usuari formi part de l'arxiu Cookie és que l'usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les cookies que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà d'aplicació la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l'Usuari. Aquest consentiment s'ha de comunicar, d'acord amb una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removible i documentat.

Cookies pròpies

Són aquelles cookies que són a l'ordinador o dispositiu de l'Usuari i gestionades exclusivament per eixos.barcelona per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que es recull s'empra per millorar la qualitat del Lloc Web i el seu contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l'Usuari com a visitant recurrent del Lloc Web i adaptar el contingut per oferir-continguts que s'ajustin a les seves preferències.

Cookies de tercers

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a eixos.barcelona serveis sol·licitats per ell per millorar el Lloc Web i l'experiència de l'usuari en navegar-hi. Els principals objectius per als quals s'utilitzen cookies de tercers són l'obtenció d'estadístiques d'accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l'usuari amb el Lloc Web.

La informació que s'obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l'idioma, el lloc de l'adreça IP des del qual accedeix l'Usuari, el nombre d'usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que fan servir, l'operador o tipus de dispositiu des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s'utilitza per millorar el Lloc Web, i detectar noves necessitats per oferir als Usuaris un Contingut i / o Servei d'òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de forma anònima i s'elaboren informes de tendències del lloc web sense identificar a usuaris individuals.

Podeu obtenir més informació sobre les cookies, la informació sobre la privacitat, o consultar la descripció del tipus de cookies que s'utilitza, les seves principals característiques, període d'expiració, etc. en el següent enllaç:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

La entitat encarregada del subministrament de cookies podrà cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

Cookies de xarxes socials

eixos.barcelona incorpora connectors de xarxes socials, que permeten accedir-hi a partir del Lloc Web. Per aquesta raó, les galetes de xarxes socials poden emmagatzemar al navegador de l'Usuari. Els titulars d'aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat. L'Usuari ha de referir-se a les mateixes per a informar-se sobre aquestes cookies i, si escau, del tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu s'indiquen a continuació els enllaços en els quals es poden consultar aquestes polítiques de privacitat i / o de cookies:

 • Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
 • Twitter: https://twitter.com/es/privacy
 • Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
 • Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx
 • Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
 • Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Desactivar, rebutjar i eliminar cookies

L'usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les cookies -total o parcialment- instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les galetes poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre. En conseqüència, l'Usuari ha d'anar a les instruccions facilitades pel propi navegador d'Internet que utilitzeu. En el cas que rebutgi l'ús de cookies -total o parcialment- podrà seguir utilitzant el Lloc Web, si bé podrà tenir limitada la utilització d'algunes de les prestacions.

Canvis en la Política de Cookies

És possible que la Política de Cookies del lloc web canviï o s'actualitzi, per això és recomanable que l'Usuari revisi aquesta política cada vegada que accedeixi al Lloc Web amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre com i per què fem servir les cookies.

6.- Política d’enllaços

S'informa que el Lloc Web de eixos.barcelona posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d'enllaç (com, entre d'altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers.

La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i motors de cerca al lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la recerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la seva visita.

eixos.barcelona no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i / o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

eixos.barcelona en cap cas revisarà o controlarà el contingut d'altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material que en els referits llocs enllaçats.

eixos.barcelona no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir per l'accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per eixos.barcelona i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L'usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d'una pàgina d'un altre lloc web a eixos.barcelona haurà de saber que:

 • Es  permet l’enllaç citant el nom del Lloc Web, ja sigui amb el nom de la pàgina, la URL complerta o el nom del domini.
 • No es permet la reproducció -total o parcialment- de cap dels Continguts i / o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de eixos.barcelona. Segur?
 • No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de eixos.barcelona, ​​ni sobre els seus Continguts i / o Serveis.

A excepció de l'hipervincle, el lloc web en què s'estableixi dit hiperenllaç no contindrà cap element d'aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, llevat autorització expressa de eixos.barcelona.

L'establiment de l'hipervincle no implicarà l'existència de relacions entre eixos.barcelona i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de eixos.barcelona dels continguts, serveis i / o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

7.- Propietat intel·lectual i industrial

eixos.barcelona per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Pels Continguts, eixos.barcelona utilitza una llicència Creative Commons que permet el seu ús amb fins no comercials, exigint només l'atribució a l'autor, el nom de la pàgina o el nom del domini, i per l’enllaç l’URL complerta o el domini. Això vol dir que els Continguts, excepte algunes fotos i vídeos, poden ser usats lliurement. Qualsevol pot copiar-los, reproduir-los, distribuir-los i modificar-los, les úniques condicions que s'imposen són:

 • Que sigui amb una finalitat no comercial. Es considera ús comercial la seva publicació en qualsevol pàgina que mostri publicitat o que serveixi de suport a una altra activitat com la venda de béns i serveis.
 • Que es mantingui l'atribució original al seu autor mitjançant un enllaç directe (sense "nofollow") a la pàgina individual del lloc on es va publicar aquest contingut originalment. Si es tracta d'un mitjà imprès n'hi ha prou amb la menció del nom del lloc i l'URL general del mateix, encara que preferim que inclogui l'URL específica.

No totes les fotografies i vídeos que fem servir són originals d’eixos.barcelona o de lliure ús o Creative Commons. De les que no ho són, no es tenen els drets per a modificar les seves llicències i aplicar-los la nostra de Creative Commons.

Per consulta les condicions de la llicència podeu visitar llicència Creative Commons. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/)

Per consultar el text legal podeu anar a Legal Code per a Llicència CC. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/legalcode.es)

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de eixos.barcelona.

En cas que l'Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar immediatament a eixos.barcelona a través de les dades de contacte de l'apartat d'INFORMACIÓ GENERAL de aquest Avís Legal i Condicions Generals d'Ús.

8.- Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

eixos.barcelona es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l'incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l'Usuari i eixos.barcelona es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i / o a l'aplicació d'aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

Darrera modificació: 16 de juliol 2019